oo36oc25tm1hqgj57miume0vwh2xvs
*English Below*

Werken bij Vapiano

Werken voor Vapiano betekent werken in een enthousiast team met voldoende ruimte voor je eigenheid!
Met onze fast dining formule bieden wij voor jong en oud afkomstig uit verschillende culturen een gezonde, snelle en dagelijks vers bereide maaltijd volgens Italiaans recept. Met als doel een gastvrije ontmoetingsplek verzorgen waar iedereen zich thuis voelt.

Onze overtuigingen:

Toegankelijkheid – Iedereen is altijd welkom
Gastgericht – Voel je thuis
Gemak – Flexibiliteit staat voorop
Plezier – Service with a smile

Wil je bij ons team horen? Dan ben je van harte welkom. wij leren je met liefde en plezier de fijne kneepjes van ons mooie vak!


De Baan:

Als Departement Head ben je tijdens jouw shift verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het gehele restaurant. Je bent een duizendpoot in het regelen en dealt met aansturing van personeel, bestellingen en leveringen. Als Departement Head ben jij het aanspreekpunt voor medewerkers en voor de gasten. Jij weet wat er op elke afdeling moet gebeuren, regelt de pauzes en ondersteund het team door bij te springen tijdens de drukke momenten.

Naast de dagelijkse gang van zaken op alle afdelingen, ben jij verantwoordelijk voor de teams binnen jouw toegewezen afdeling. In overleg met de Restaurant Manager voer je sollicitatiegesprekken, beoordelingsgesprekken en geef je feedback aan collega’s. Je denkt mee over verbeteringen, aanpassingen, het trainen van nieuwe collega’s etc. Je krijgt een intensieve interne opleiding volgens de Vapiano richtlijnen om je voor te bereiden op deze functie.

Een dag uit het leven van..

Kort nadat jij de  deuren hebt geopend van de personeelsingang stappen de eerste medewerkers binnen. Jij checkt of alles de vorige avond netjes is afgesloten en bekijkt het rooster van de dag. Net nadat jij een bakje koffie hebt gezet gaat de telefoon, een zieke pastakok. De eerste uitdaging van de dag. Gelukkig zag je een beldienst op het rooster en schakelt deze direct in. Opgelost. Je gaat verder, telt je kassa’s en controleert of alle afdelingen op schema zijn. Je moet ten slotte wel op tijd open.

Tijdens de lunch help jij je collega bij de pizza met het opnemen van bestellingen en helpt met het aftoppen. Zo houden jullie het tempo erin en beperken jullie de wachttijd. Zodra je collega het onder controle heeft, loop jij de keuken uit om de servicemedewerker te helpen met het recht trekken van het restaurant.

Jouw ochtendshift zit er zo goed als op zodra jij alle afdelingen tijdens jouw shift met pauze hebt gestuurd, het restaurant er netjes uit ziet en jij de aanwezige afdelingen gecheckt hebt op hun dagtaken. Na de shiftoverdracht met de sluitmanager is het dan echt tijd om lekker naar huis te gaan.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt plezier in je werk en bent een voorbeeld van gastvrijheid
 • Je kunt een jong team motiveren en enthousiasmeren
 • Je bent representatief en begrijpt dat je tijdens jouw werk altijd het merk Vapiano representeert
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels
 • Je bent flexibel beschikbaar
 • Ervaring in een leidinggevende functie is een pré;
 • Kennis van HACCP en BHV is een pré;

Wat bieden wij jou?

 • Wij bij Vapiano vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen, wij hebben daarom voldoende doorgroeimogelijk en bieden hierin een ruime mogelijkheid aan tools.
 • Gezellige en jonge collega’s
 • Een on-the-job inwerk programma
 • Een werkplek waar jij volledig jezelf kunt zijn
 • Makkelijk te combineren werktijden
 • Doorgroeimogelijkheden, zowel in de hoogte als breedte
 • Roosterapp, waarin je makkelijk jouw beschikbaarheid kunt aangeven
 • Informele werkomgeving, waar je leert door te doen!
 • Ervaring opdoen bij een internationale franchise
 • Korting bij alle Vapiano’s in Nederland en bij Van der Valk international Hotels

 Wil je solliciteren?

Zie jij jezelf wel rondlopen als Departement Head ? Dat is mooi, jouw enthousiasme kunnen we goed gebruiken!

Mail je CV en Motivatiebrief naar hr@vapianorestaurants.nl 


~English~

Working at Vapiano

Working for Vapiano means working in an enthusiastic team with plenty of room for your individuality!
With our fast dining formula, we offer young and old from different cultures a healthy, fast and daily freshly prepared meal according to an Italian recipe. With the aim of providing a hospitable meeting place where everyone feels at home.

Our beliefs:

Accessibility – Everyone is always welcome
Guest Oriented – Feel at home
Convenience – Flexibility is paramount
Pleasure – Service with a smile

Do you want to join our team? Then you are very welcome. we will teach you with love and pleasure the intricacies of our beautiful profession!


The Job:

As a Departement Head you are responsible during your shift for the daily course of affairs in the entire restaurant. You are a milestone in arranging and dealing with sick notifications, orders and deliveries. As a Departement Head you are available for employees and guests. You know what needs to be done in each department, arrange the breaks and support the team by assisting during the busy moments.

In addition to the daily course of affairs in all departments, you are responsible for the teams within your assigned department. In consultation with the Restaurant Manager you conduct job interviews, appraisal interviews and give feedback to colleagues. You think along about improvements, adjustments, training new colleagues etc. You receive intensive internal training in accordance with the Vapiano guidelines to prepare you for this position.

A day in the life of..

Shortly after you have opened the doors of the staff entrance, the first employees steps inside. You check whether everything is neatly closed the previous evening and you view the schedule of the day. Just after you’ve made a cup of coffee, the phone rings, a sick pasta cook. The first challenge of the day. Fortunately you saw a call service on the timetable and you switch it on immediately. Solved. You go further, count your cash registers and check whether all departments are on schedule. After all, you have to open on time.

During lunch you help your colleague at the pizza with taking orders and help with topping. That way you keep the pace and limit the waiting time. As soon as your colleague has it under control, you walk out of the kitchen to help the service employee straighten the restaurant.

Your morning shift is almost over as soon as you have sent all departments during your shift with a break, the restaurant looks neat and you have checked the present departments for their day tasks. After the shift transfer with the closing manager, it is really time to go home.

What do we ask from you?

 • You are an example in hospitality
 • You can motivate and inspire a young team
 • You are representative and you understand that you always represent the Vapiano brand during your work
 • You have good communication skills
 • You are available flexible

What do we offer you?

 • An on-the-job training program
 • All the tools to develop and grow
 • A workplace where you can be yourself
 • Easy to combine working hours
 • Growth opportunities, both in height and width
 • Schedule app, in which you can easily indicate your availability
 • Informal work environment, where you learn by doing!
 • Gain experience with an international franchise
 • Discount on all Vapiano in the Netherlands

Would you like to apply? Do you see yourself as a Departement Head? That’s great, we can really use your enthusiasm!

Mail your resume and letter of motivation to hr@vapianorestaurants.nl